Quy định của pháp luật hiện hành về thuế môn bài

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ MÔN BÀI

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế hàng năm doanh nghiệp phải nộp dựa trên số vốn điều lệ đăng ký trên Giấy đăng ký kinh doanh. Pháp luật đã quy định tương đối rõ ràng và cụ thể về loại thuế này. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều nắm rõ được các mức thuế, thời hạn nộp và các hình thức xử phạt của loại thuế này.

 1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thể trực thu và thường là định ngạch đánh vào Giấy phép kinh doanh ( Môn bài ) của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm; mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kế trước tuỳ theo từng Quốc gia, từng địa phương.

 1. Đối tượng nộp thuế môn bài
 • Các tổ chức kinh tế: các doanh nghiệp nước ngoài, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kế toán độc lập khác.
 • Các đơn vị liên doanh: Liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã.
 • Cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ( thuộc công ty hoặc chi nhánh)…hạch toán được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có điều kiện nộp thuế môn bài hoặc được cấp mã số thuế loại 13 số.
 • Đối tượng nộp thuế môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đối tượng được miễn thuế môn bài:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối;
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hoá xã, cơ quan báo chí.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ sản xuất nông nghệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi ( Địa bàn miền núi được xá định theo quy định của Uỷ ban dân tộc)
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh ( từ 01/01-31/12) đối với:
 • Tổ chức thành lập mới ( được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhómc á nhân lần đầu ra hoạt động sản xút kinh doanh;
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diệnh, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập”.
 1. Mức lệ phí (thuế) môn bài
Loại hình tổ chức và vốn Số thuế cần nộp ( đồng)
Doanh nghiệp/ tổ chức có vốn điều lệ/đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệp/ tổ chức có vốn điều lệ/đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000đồng/ năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 300 triều đồng đến 500 triệu đồng/năm 500.000đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triều đồng đến 300 triệu đồng/năm 300.000đồng/năm
 1. Thời gian nộp kê khai thuế và thời hạn nộp thuế môn bài
 • Thời gian nộp kê khai thuế môn bài:

Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

 • Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.”
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

+Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

+Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.”

 1. Quy định xử phạt hành vi nộp chậm thuế môn bài và nộp chậm tờ khai thuế môn bài:

Nộp chậm tờ khai thuế môn bài:

Theo điều 9  thông tư 166/2013/TT-BTC

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồs sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày
 • Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
 • Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
 • Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
 • Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Nộp chậm thuế môn bài

Doanh nghiệp xác định số tiền phạt chậm nộp tiền Lệ phí môn bài dựa vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo công thức:

Số tiền phạt chậm nộp Lệ phí môn bài = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.


TRUNG SƠN LAW

Địa chỉ: QL5 – Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên.

Hotline: 0973632192

TRUNG SƠN LAW – ĐỒNG HÀNH PHÁP LÝ CÙNG DOANH NGHIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *